ББК 76.10я 7 Н61

Рекомендовано Міністерством освіти та науки України

як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

(Лист МОНУ№ 1.4/18-Г- 1058від 05.07.2007р.)

Рецензенти:

Лосієвський Ігор Якович— доктор філологічних наук, завідувач відділу рідкісних видань і рукописів Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка;

Тимошик Микола Степанович— доктор філологічних наук, про­фесор, завідувач кафедри видавничої справи та редагування Інститу­ту журналістики Київського національного університету ім.Тараса Шевченка;

Шевцова-Водка Галина Миколаївна- доктор історичних наук, професор кафедри бібліотекознавства та бібліографії Рівненського державного гуманітарного університету.

Низовий М.А. Н 61 Вступ до книгознавства:Навчальний посібник — К.: Кондор, 2009.-144 с.

ISBN 978-966-351-240-2

Курс „Книгознавство. Історія книги" належить до циклу провідних фундаментальних професійних навчальних дисциплін зі спеціальності 7.020102 „Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографія". Обумов­лено це тим, що, незважаючи на невпинно зростаюче поширення електронних засобів комунікації, книга залишається основною і найбільш поширеною формою створення та розповсюдження соц­іальної інформації.

Навчальний посібник, шо пропонується, присвячений першому, переважно методологічному розділу курсу, який названо, для більшої відповідності назви його змісту, „Вступом до книгознавства". Це оз­начає, що в ньому розглядаються лише найголовніші теоретико-ме-тодологічні та організаційно-методичні проблеми книгознавства.

ББК 76. 10 я 7

© Низовий М.А., 2006
ISBN978-966-351-240-2 © Кондор, 2006


Зміст

Передмова........................................................................ 5

Тема 1. Книгознавство як наука............................... .. 7

1.1 Виникнення та еволюція терміна „книгознавство" 7

1.2. Розвиток книгознавства в Росії

(XIX - початок XX ст.).............................................. . 9

1.3. Витоки українського книгознавства.................. . 13

1.4. Друге „народження" книгознавства і його підсумки.. 21 Тема 2. Книга: сутність і значення 37

2.1.Виникнення та еволюція поняття „книга"......... 37

2.2.Сучасні тлумачення терміна „книга"................. 41

2.3.Книга в епоху інформатизації суспільства..... 46

Тема 3. Типологія книги........................................... 54

3.1. Типологія книги як книгознавча проблема... 54

3.2.Типологія книги і стандартизація видавничої

термінології................................................................ 60

3.2.1.ДСТУ 3017-95 Видання. Основні види:Терміни та визначення............................................. 60

3.2.2. ДСТУ 3018-95 Видання. Поліграфічне виконання:

Терміни та визначення............................................. 68

Гема 4. Книжкова справа як система............................ .... 74

4.1. Об'єктивні передумови формування книжкової

справи......................................................................... . 74

4.2.Формування книжкової справи як системи та визначення її структури 75

4.3.Основні складові частини книжкової справи та їх взаємозв'язки 84

Тема 5. Конструкція і структура книги.......................... 91

5.1 Основні конструктивні елементи книги......... ... 91

5.1.1.Зовнішні елементи книги................................ .. 91

5.1.2.Внутрішні елементи книги............................ 97

Тема 6. Апарат книги.................................................. 109

6.1.Основні різновиди тексту книги...................... ... 109

6.2. Апарат книги як система орієнтації в її структурі

та змісті........................................................................ ПО


З


5.3.4. Бібліографічні тексти (Бібліографічний апарат

книги)......................................................................... Ю2

5.4. Розміщення в книзі компонентів її апарату....... 105

Тема 6. Типологія книги................................................... 108

6.1. Типологія книги як книгознавча проблема......... 108

6.2. Типологія книги і стандартизація видавничої

термінології................................................................ 114

6.2.1.ДСТУ 3017-95 Видання. Основні види:

Терміни та визначення................................................ 114

6.2.2. ДСТУ 3018-95 Видання. Поліграфічне виконання:

Терміни та визначення............................................... 122

Список рекомендованої літератури..........................

Додатки

Додаток №1. Короткий тлумачний словник

видавничо-поліграфічних та книгознавчих термінів

Додаток №2. Титулатура (Сукупність титульних
аркушів у виданні)......................................................

1169169773239769.html
1169174601098753.html
    PR.RU™